Статут і етичний кодекс

СТАТУТ


Всеукраїнської громадської організації
 "Українська ліга зі зв’язків із громадськістю"

«ЗАРЕЕСТРОВАНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Міністерством юстиції України Установчими зборами
“Української ліги зі зв’язків із громадськістю”
“28” серпня 2003 року
Протокол №1
від "15" липня 2003 року
Свідоцтво № 1952

м. Київ
2003 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Всеукраїнська громадська організація “Українська ліга зі зв’язків із громадськістю” є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Всеукраїнська громадська організація “Українська ліга зі зв’язків із громадськістю” (далі “Ліга”) створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.3. Ліга поширює свою діяльність на територію України.
1.4. Ліга співпрацює з Міжнародною асоціацією зв’язків із громадськістю (IPRA) та визнає її принципи та діяльність.
1.5. Ліга створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності в роботі.
1.6. Повна назва Ліги: українською мовою – Всеукраїнська громадська організація “Українська ліга зі зв’язків із громадськістю”. Скорочена назва: українською мовою – ВГО “Українська ліга зі зв’язків із громадськістю”.
1.7. Юридична адреса Ліги: м.Київ, вул. Драгомірова, 6-Б, кв. 75.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ЛІГИ
2.1. Ліга набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації у Міністерстві юстиції України згідно з чинним законодавством України.
2.2. Ліга має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, арбітражному або третейському суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.
2.3. Для досягнення своїх цілей та виконання статутних завдань Ліга у встановленому чинним законодавством порядку має право:
- представляти та захищати свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, організації, надавати допомогу в їх створенні;
- отримувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування необхідну інформацію для здійснення своєї статутної діяльності;
- вносити пропозиції до органів влади і управління з питань розвитку фаху громадських зв’язків відповідно до статутної діяльності Ліги;
- поширювати інформацію, пов’язану зі статутною діяльністю, пропагувати свої ідеї та мету;
- засновувати підприємства в порядку, встановленому чинним законодавством;
- засновувати засоби масової інформації;
- вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди.
2.4. Ліга має печатку та штампи зі своїм найменуванням та символікою, зразки яких затверджуються Президією. Символіка Ліги реєструється у встановленому законодавством порядку.
2.5. Діяльність Ліги не обмежується строком.
2.6. Ліга несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном. Ліга не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Ліги.

3. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛІГИ
3.1. Основною метою діяльності Ліги є задоволення та захист законних соціальних, творчих, економічних та інших спільних інтересів своїх членів.
3.2. Основними завданнями Ліги є:
- сприяння формуванню дієвої та авторитетної галузі фахівців зі зв’язків із громадськістю відповідно до загальнодемократичних цінностей, професійних та етичних засад міжнародних організацій з паблик рілейшнз.
- сприяння створенню позитивного іміджу та репутації професії фахівців із зв’язків із громадськістю у широкої громадськості, інвесторів, роботодавців, керівників організацій, органів державної влади України;
- утвердження у роботі членів Ліги професійних та етичних стандартів, затверджених Лігою;
- інформаційно-методична підтримка діяльності членів Ліги у галузі зв’язків із громадськістю;
- сприяння забезпеченню високого рівня підготовки та підвищення кваліфікації фахівців зі зв’язків із громадськістю у навчальних закладах України;
- сприяння розвитку зв’язків Ліги з міжнародними та національними професійними організаціями у галузі зв’язків із громадськістю;
- створення ділового механізму обміну інформацією, досвідом, спілкування членів Ліги.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ ЛІГИ
4.1. Статутні органи Ліги обираються на чотири роки та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.
4.2. Загальні збори – вищий орган управління Ліги.
4.3. Правління – орган Ліги, який діє між Загальними зборами.
4.4. Ревізійна комісія – орган Ліги, завданням якого є здійснення фінансового контролю.
4.5. Виконавча дирекція (“Дирекція”) – виконавчий орган Ліги, це штатний апарат, який здійснює виконання статутних завдань Ліги, рішень Загальних зборів та Правління.
4.6. Структурні підрозділи Ліги – Комісії з профільних питань розвитку Ліги.

5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ
5.1. Загальні збори членів Ліги є вищим керівним органом Ліги. Загальні збори проводяться не рідше ніж один раз на чотири роки. Головує на Загальних зборах – Президент Ліги, або за його дорученням Віце-Президент або Перший Віце-Президент.
5.2. Скликання Загальних зборів (в тому числі і позачергових) здійснюється на вимогу більш ніж 75 відсотків членів Ліги, Правління, Ревізійної комісії на підставі рішення Президії Ліги.
5.3. Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється членам Ліги за двадцять днів до їх початку у письмовій формі рекомендованим листом, факсимільним повідомленням, телеграфом або електронною поштою.
5.4. Всі пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів члени Ліги надсилають до Правління не пізніше, ніж за десять днів до дати скликання Загальних зборів. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Правління. Загальні збори розглядають лише ті питання, які надіслані своєчасно та включені до порядку денного.
5.5. Загальні збори в надзвичайних випадках приймають рішення про включення до порядку денного та розглядають питання, які подані пізніше вказаного вище строку за умови, якщо за це було подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Ліги, що беруть участь (представлені) на Загальних зборах.
5.6. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні делегати Ліги, які в сукупності мають не менше ніж 60 відсотків голосів. Кожен делегат Ліги має один голос. Члени Ліги, можуть брати участь у Загальних зборах через своїх делегатів. Рішення про надання права голосу делегату для участі в голосуванні та прийнятті рішень на Загальних зборах приймається на загальних зборах місцевого осередку.
Колективні члени Ліги беруть участь у Загальних зборах через свого делегата.
5.7. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь яких питань статутної діяльності Ліги. Загальні збори можуть делегувати Правлінню свої права та повноваження по вирішенню всіх питань крім питань, що належать до їх виключної компетенції. Принципи та правила розгляду питань Правлінням та прийняття по ним рішень не повинні відрізнятись від принципів та правил, які встановлені для Загальних зборів.
5.8. До виключної компетенції Загальних зборів Ліги належать такі питання:
- визначення основних напрямків статутної діяльності Ліги;
- затвердження статуту Ліги та внесення змін і доповнень до нього;
- обрання та відкликання Президента Ліги, Першого Віце-Президента Ліги та Віце-Президента Ліги;
- обрання персонального складу Правління терміном на 4 роки;
- обрання та відкликання членів Ревізійної комісії терміном на 4 роки;
- затвердження звітів Президента та Ревізійної комісії про діяльність у поточному році;
- висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Президенту Ліги; Віце-Президентам Ліги;
- реалізація права власності Ліги;
- прийняття рішень про припинення діяльності Ліги.
5.9. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них подано 2/3 голосів присутніх на них делегатів Ліги.
5.10. Робота Загальних зборів, результати голосування та прийняті рішення відображаються в протоколах. Протоколи Загальних зборів підписуються Президентом Ліги та секретарем, призначеним Президентом Ліги для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Загальних зборів здійснюється Дирекцією.
5.11. Рішення, прийняті на Загальних зборах, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

6. ПРАВЛІННЯ
6.1. Правління – орган Ліги, який діє між Загальними зборами та уповноважений вирішувати усі питання статутної діяльності Ліги, крім питань віднесених до виключної компетенції Загальних зборів.
6.2. Членами Правління є Президент Ліги, Перший Віце-Президент та Віце-Президент.
6.3. Правління приймає рішення на засіданнях. Засідання Правління проводяться не рідше ніж раз у півроку.
6.4. Позачергові засідання Правління проводяться на вимогу не менше 1/3 членів Правління, Президента Ліги, Першого Віце-Президента чи Ревізійної комісії.
6.5. Керівництво роботою Правління здійснює Президент Ліги, а у його відсутність – Перший Віце-Президент.
6.6. Засідання Правління вважається правомочним в разі присутності на ньому не менше 60 відсотків його членів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них подано більше 50 відсотків голосів членів Правління.
6.7. В разі неможливості забезпечення кворуму на засіданні Правління, що скликається, для вирішення термінових питань дозволяється проводити голосування шляхом листування. У цьому випадку кожен член Правління своє рішення викладає (посвідчує) у письмовому вигляді. Рішення, прийняте у такому порядку є чинним, якщо у голосуванні взяли участь всі члени Правління.
6.8. Засідання Правління протоколюються. Протоколи засідань Правління підписуються Президентом Ліги та секретарем, який ним призначається для ведення протоколів. Зберігання всіх протоколів Правління здійснюється Дирекцією.
6.9. Рішення, прийняті Правлінням, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.
6.10. До виключної компетенції Правління належить вирішення наступних питань:
- затвердження планів статутної діяльності Ліги та результатів їх виконання;
- затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджетів Ліги;
- висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Виконавчому директору та посадовим особам Ліги;
- затвердження положення про Дирекцію;
- прийняття рішень про створення місцевих осередків та затвердження їх статутів (положень);
- затвердження розмірів вступних та членських внесків членів Ліги, а також вирішення інших фінансових питань;
- затвердження Положень про профільні комісії з питань розвитку Ліги;
- прийняття у члени Ліги;
- затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Ліги;
- призначення представників Ліги для участі в роботі органів IPRA;
- вирішення питань нагородження та заохочення членів Ліги.
6.11. Прийняття рішення з інших питань, що обов’язкові для виконання членами Ліги і не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

7. ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ЛІГИ
7.1. Дирекція є виконавчим органом Ліги, який здійснює виконання статутних завдань, регламентуючих документів Ліги, рішень Загальних зборів, Правління та здійснює поточну діяльність Ліги.
7.2. Дирекція утворюється Правлінням за поданням Президента Ліги. Керівництво Дирекцією здійснює Виконавчий директор, якого призначає Президент Ліги.
7.3. Виконавча Дирекція здійснює свою діяльність у відповідності до Положення, затвердженого Правлінням Ліги.

8. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ
8.1. Місцеві осередки створюються за територіальним принципом за місцем роботи, навчання чи проживання при наявності не менше 3 чоловік.
8.2. Місцеві осередки в своїй діяльності керуються цим статутом та положеннями прийнятими їхніми вищими керівними органами та затвердженими Правлінням Ліги.
8.3. Місцеві осередки для набуття прав юридичної особи повинні зареєструватися в установленому законом порядку.
8.4. Без прав юридичної особи – місцеві осередки Організації легалізують свою діяльність шляхом повідомлення про заснування.

9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ
9.1. Ревізійна комісія здійснює фінансовий контроль за діяльністю Ліги. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами та їм підзвітна, подає їм на затвердження результати проведених перевірок.
9.2. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Правління, за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж 1/3 членів Ліги.
9.3. Ревізійна комісія має право вимагати та отримувати від посадових осіб Ліги та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.
9.4. Ревізійна комісія зобов’язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів або Правління, якщо виникла суттєва загроза інтересам Ліги, або інтересам її членів, а також у разі виявлення порушень норм цього Статуту або зловживання з боку посадових осіб Ліги чи її членів.
9.5. Члени Правління та Дирекції не можуть бути членами Ревізійної комісії.
9.6. Діяльність Ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим Правлінням Ліги.

10. ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРШИЙ ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ
10.1. Президент та його Віце-Президенти обираються Загальними зборами на чотири роки у відповідності з цим Статутом та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.
10.2. Президент Ліги здійснює керівництво роботою Ліги.
10.3. Президент Ліги:
- без довіреності представляє Лігу перед державними органами та установами, будь-якими юридичними та фізичними особами;
- укладає від імені Ліги угоди, контракти;
- видає доручення, відкриває рахунки в установах банків;
- видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов’язкові для виконання членами Ліги документи;
- здійснює поточне управління майном та фінансовими ресурсами Ліги;
- підписує всі офіційні, фінансові та банківські документи;
- має право передавати частину своїх прав та обов’язків посадовим особам Ліги;
- укладає трудові договори (контракти) з посадовими особами Ліги.
10.4. Перший Віце-Президент Ліги є заступником Президента Ліги. Він виконує обов’язки Президента Ліги на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки. Перший Віце-Президент Ліги діє за дорученням, але не більше ніж протягом трьох місяців. Для подовження строку повноважень необхідно рішення не менш 3/4 членів Правління Ліги. У разі, якщо Президент Ліги не може приступити до своїх обов’язків протягом п’яти місяців Перший Віце-Президент за дорученням Правління скликає позачергові збори Ліги для обговорення становища та питання про керівництво Лігою.
10.5. Віце-Президенти Ліги мають виконувати окремі повноваження Президента Ліги за його дорученням, або за дорученням Правління.
10.6. Виконавчий директор здійснює наступні функції:
10.6.1. Керує Дирекцією в межах його повноважень та несе персональну відповідальність за її діяльність.
10.6.2. Організовує виконання рішень, прийнятих керівними органами Ліги.
10.6.3. Забезпечує інформаційний зв’язок між Лігою та її членами, іншими організаціями.

11. ЧЛЕНИ ЛІГИ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
11.1. Членство в Лізі є добровільним. Воно є індивідуальним та може бути колективним.
11.2. Індивідуальними членами Ліги можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, які мають закінчену вищу освіту та професійна діяльність, яких безпосередньо пов’язана із систематичним виконанням спеціалізованих функцій у галузі зв’язків із громадськістю з практичним досвідом не менше 2 років. Відповідність практичного досвіду та кваліфікації спеціаліста, який подає заяву на вступ до Ліги, вимогам членства у Лізі підтверджується на основі рекомендацій членів Ліги.
11.3. Колективними членами Ліги можуть бути колективи юридичних осіб, які спеціалізуються виключно на наданні послуг у галузі зв’язків із громадськістю, відповідність кваліфікації яких вимогам членства у Лізі підтверджується на основі рекомендацій двох членів Ліги.
11.4. Колективні члени реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.
11.5. Індивідуальні та колективні члени подають на розгляд Президента Ліги заяву в довільній формі про бажання вступу. Колективні надають також рішення трудового колективу про вступ до Ліги.
Після попереднього розгляду всіх наданих документів Президент Ліги передає їх на розгляд членам Правління Ліги. Рішення про прийом членів приймає Правління Ліги ? голосів. Рішення про прийом у члени Ліги набуває чинності після сплати членом вступного внеску. Розмір вступного внеску затверджують Загальні збори Ліги.
11.6. Індивідуальний або колективний член Ліги керується Статутом та іншими документами Ліги, приймає участь у діяльності Ліги, регулярно сплачує членські внески у встановленому в Лізі об’ємі та порядку. Розмір та порядок сплати членських внесків встановлюють Загальні збори Ліги.
11.7. Порядок вступу та виходу із Ліги регулюється також положенням, затвердженим Правлінням.
11.8. Права члена Ліги:
- обирати та бути обраним до складу керівних органів;
- одержувати необхідну інформацію про діяльність Ліги та її керівних органів;
- вносити пропозиції щодо діяльності Ліги на розгляд Загальних зборів і Правління;
- приймати участь у вирішенні питань діяльності Ліги на Загальних Зборах або у складі її керівних органів;
- звертатися до керівних органів Ліги щодо захисту своїх інтересів;
- користуватись в межах Ліги всіма видами допомоги безкоштовно;
- вільно виходити з членів Ліги.
11.9. Обов’язки члена Ліги:
- брати активну інтелектуальну участь у діяльності Ліги;
- дотримуватися положень Статуту Ліги;
- регулярно сплачувати членські внески.

12. ВИКЛЮЧЕННЯ З ЛІГИ. ТИМЧАСОВЕ ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА
12.1. Будь-який член Ліги може бути виключений з Ліги у наступних випадках:
- за несплату членських внесків чи у разі наявності інших боргів перед Лігою;
- внаслідок порушення цього Статуту, документів, регламентуючих діяльність Ліги.
Рішення про виключення члена Ліги приймається Правлінням;
Правління може тимчасово припинити членство у Лізі.

13. ВЛАСНІСТЬ ЛІГИ
13.1. Відповідно до чинного законодавства Ліга може мати у власності кошти, майно, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення її статутної діяльності.
13.2. Ліга може набувати право власності на кошти та майно, передане їй державою в установленому порядку, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами, матеріальні цінності, набуті у відповідності з чинним законодавством.
13.3. Постійним джерелом формування власних ресурсів Ліги є:
- членські та вступні внески;
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внески від спонсорів.
13.4. Ліга має право на майно та кошти, набуті в результаті господарської та іншої діяльності заснованих нею підприємств.
13.5. Ліга самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через свої статутні органи в межах їх компетенції.
13.6. Ліга, засновані нею підприємства, зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.

14. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ
При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом – рішення з цих питань приймаються Загальними зборами.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
15.1. Ліга припиняє свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації.
15.2. Реорганізація Ліги здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Ліги, присутніх на Загальних зборах. При цьому всі права та обов’язки, що належали Лізі, переходять до її правонаступників.
15.3. Ліквідація Ліги здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за рішення подано не менше 75 відсотків голосів делегатів Ліги, присутніх на Загальних зборах, або за рішенням суду.
15.4. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію, призначає ліквідаційну комісію.
15.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліги, розраховується з державою та кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження до органу, що її призначив.
15.6. Кошти та інше майно Ліги, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду, або за рішенням суду, у передбачених законодавством випадках, спрямовуються в доход держави.
15.7. Ліга не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

16. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
16.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами Ліги та в 5-денний термін повідомляються реєструючому органу.

 

Кодекс

професійної етики

в галузі зв'язків із громадськістю
(третя редакція станом на 2 березня 2005 року)

 

Діяльність ВГО “Українська ліга зі зв’язків із громадськістю” (далі – Ліга) спрямована на формування та упровадження у повсякденну практику етичних норм та професійних стандартів, що грунтуються на наступному:
1) гуманістичних цінностях та правах особистості, таких, як свобода слова, свобода друку, свобода совісті та свобода зборів, а також на повазі права людини на вільний доступ до інформації та розповсюдження інформації.
2) принципи відповідальності перед суспільством та законом за достовірність, повноту та точність розповсюджуваної інформації.
Дотримання етичних норм розглядається професійним співтовариством у галузі зв’язків із громадськістю як необхідна і фундаментальна засада повноцінного функціонування галузі зв’язків із громадськістю.

1. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЙНІ ПРИНЦИПИ
1.1. Діяльність спеціаліста зі зв’язків із громадськістю та компанії, що надає послуги у сфері зв’язків із громадськістю, (далі – „Спеціаліст та компанія”) повинна відповідати положенням Конституції України та чинного законодавства.
1.2. Спеціаліст зі зв’язків із громадськістю та компанія, повинні неухильно дотримуватись принципів достовірності, повноти та точності розповсюджуваної інформації.
1.3. Спеціаліст та компанія повинні дотримуватись чесного та відвертого підходу у відносинах із своїми клієнтами або роботодавцями. Вони не можуть одночасно представляти інтереси сторін, що конфліктують, без їх згоди, а також спрямовувати свою діяльність на шкоду клієнту або роботодавцю.
1.4. Спеціаліст та компанія зобов’язані дотримуватись принципу конфіденційності інформації у відповідності до домовленості з дійсними та колишніми клієнтами або роботодавцями. Виключеннями вважаються випадки, коли приховування інформації може зашкодити життю і здоров’ю громадян та безпеці суспільства.
1.5. Якщо діяльність спеціаліста та компанії може спричинити порушення принципів професійної етики в галузі зв’язків із громадськістю, вони зобов’язані повідомити про це свого клієнта або роботодавця, а також зробити все, щоб переконати останнього у необхідності дотримуватись положень Кодексу. Спеціаліст або компанія мають відмовитись від співробітництва, якщо така діяльність суперечить принципам професійної етики в галузі зв’язків із громадськістю.

2. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ З КОЛЕГАМИ В ГАЛУЗІ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ
2.1. У відносинах з колегами спеціаліст та компанія не повинні навмисно завдавати шкоди професійній репутації.
2.2. Спеціаліст зі зв’язків із громадськістю та компанія має додержуватися чинного законодавства України в галузі захисту авторських прав.

3. ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ З ПРЕДСТАВНИКАМИ ІНШИХ ПРОФЕСІЙ
Під час взаємодії з представниками інших професій спеціаліст зі зв’язків із громадськістю та компанія повинні знати та поважати правила та етичні норми, прийняті в інших професіях, та дотримуватись їх, якщо вони відповідають принципам професійної етики в галузі із зв‘язків із громадськістю та законодавству України.

4. РЕПУТАЦІЯ ПРОФЕСІЇ
4.1. Спеціаліст зі зв’язків із громадськістю та компанія повинні відмовитись від будь-яких навмисних дій, які можуть завдати шкоди репутації професії.
4.2. Обов’язок кожного спеціаліста зі зв’язків із громадськістю та компанії самим поважати цей Кодекс та пропагувати дотримання положень Кодексу в спільноті спеціалістів зі зв’язків із громадськістю.

5. ВПРОВАДЖЕННЯ КОДЕКСУ
Ліга сприяє впровадженню положень дійсного Кодексу у практику спеціалістів зі зв’язків із громадськістю, публікуючи положення цього Кодексу та інформуючи громадськість про нього через ЗМІ.